[GAL] Co fin de despegar Leira poñemos a disposición do público un conxunto de pequenas e insólitas rocas: As Penas de Avalar. Coa súa venta buscamos soster de forma non precarizante as programacións de este espacio en Lugo, dende onde explorar os cruces entre investigación, creación artística e produción cultura contemporána. O dinero recadado coas penas de avalar destinarase íntegramente a enriquecer a programación artística do espazo garantizando unha retribución axeitada a todos os axentes implicados nela, así como ao mantemento das instalacións.
[ESP]Con el fin de despegar Leira ponemos a disposición del público un conjunto de pequeñas e insólitas rocas: Las Piedras de Avalar. Con su venta buscamos sostener de forma no precarizante las programaciones de este espacio en Lugo, desde donde explorar los cruces entre investigación, creación artística y producción cultural contemporánea. El dinero recaudado con las piedras de avalar se destinará íntegramente a enriquecer la programación artística del espacio garantizando una retribución adecuada a todos los agentes implicados en ella, así como al mantenimiento de las instalaciones. 


[GAL]En diversos puntos de Galiza podemos atopar as enigmáticas Penas de abalar. Estas penas curvas sosténse sobre unha inestable base e teñen a facultade de oscilar sen moverse, cualidade que dende tempos pretéritos foi considerada como máxica. Empregadas durante siglos como lugares para o culto e a ritualidade, a curación ou a fertilidade, as penas de abalar conservan ata hoxe o seu potencial adivinatorio. De este xeito, o seu balanceo pétreo pode determinar tamén dende eras pasadas o sí ou o non de algo ou alguén, concluíndo así a súa sorte, pero tamén a súa protección.
Porén, descoñecemos a súa procedencia. Tanto é así que aínda existen dúbidas sobre se emerxen do solo producto da erosión, da man humana, ou de ámbas en conxunción. Como as nosas penas de avalar, estos procesos lentos de fricción das rocas conforman novos lugares de fervor onde despregar ferramentas, prácticas e saberes. As nosas penas de avalar tamén conservan as súas propiedades para augurar o noso porvir, de tal xeito que poidamos levar a bo porto este lugar de encontro en Lugo.

Estas penas proceden de diferentes tempos, procedencias e máis estratos, os seus grados de manipulación e erosión xeolóxica permítennos pensar novas materialidades, novas realidades conglomeradas dende as que pensar as prácticas do noso presente. Son obxectos atemporais, que nos remiten a procesos milenarios e á vez, só podemos imaxinar ubicadas no noso presente extremo. Do mesmo modo, as penas de avalar permitirán a Leira imaxinar novas prácticas xurdidas dende esta mesma condición.
[ESP]En diversos emplazamientos de Galicia podemos encontrar las enigmáticas Piedras de abalar. Estas piedras curvas se sostienen sobre una inestable base y tienen la facultad de oscilar sin moverse, cualidad que desde tiempos pretéritos fue considerada como mágica. Utilizadas durante siglos como lugares para el culto y la ritualidad, la curación o la fertilidad, las piedras de abalar conservan hasta hoy su potencial adivinatorio. De este modo, su balanceo pétreo puede determinar desde eras pasadas el si o el no de algo o alguien, concluyendo así su suerte, pero también su protección.

No obstante, desconocemos su procedencia. Tanto es así que aún existen dudas sobre si emergen del suelo producto de la erosión, de la mano humana, o de ambas en conjunción. Como nuestras piedras de avalar, estos procesos lentos de fricción de las rocas conforman nuevos lugares de fervor donde  desplegar herramientas,prácticas y saberes. Nuestras piedras de avalar también conservan sus propiedades para augurar nuestro porvenir, de tal manera que podamos llevar a buen puerto este lugar de encuentro en Lugo.

Estas piedras proceden de diferentes tiempos, procedencias y estratos, sus grados de manipulación y erosión geológica nos permiten pensar nuevas materialidades, nuevas realidades conglomeradas desde las que pensar las prácticas de nuestro presente. Son objetos atemporales, que nos remiten a procesos milenarios y, a la vez, sólo podemos imaginar ubicadas en nuestro presente extremo. Del mismo modo, las piedras de avalar permitirán a Leira imaginar nuevas prácticas surgidas desde esta misma condición.

FORMAS DE APOIO 


Agradecementos web (1/∞)Apoiar con 10€


O teu nome figurará na nosa web e terás todo o noso amor incondicional.

Set de postais(6/50)Apoiar con 20€


Set de 4 postais 10x15 cm en tirada limitada (50 uds).
+ O teu nome figurará na nosa web e terás todo o noso amor incondicional.

   

Lámina A2 (0/100) Apoiar con 25€


Lámina das penas de avalar en 594*420mm e papel estucado de 150 gr/m2 en tirada limitada (100 uds). 
+ O teu nome figurará na nosa web e terás todo o noso amor incondicional.
 

Pedra de avalar+set de postais (4/8)Apoiar con 50€


Pedra de avalar única tamaño pequeno.
+Set de 4 postais 10x15 cm en tirada limitada.

+O teu nome figurará na nosa web e terás todo o noso amor incondicional.

Pedra de avalar+lámina A2 (0/8)Apoiar con 75€


Pedra de avalar única tamaño mediano
+Lámina das penas de avalar en 594*420mm e papel estucado de 150 gr/m2 en tirada limitada.
+O teu nome figurará na nosa web e terás todo o noso amor incondicional.

Pedra de avalar+lámina A2+set de postais (1/3)Apoiar con 100€


Pedra de avalar única tamaño grande.
+Set de 4 postais 10x15 cm en tirada limitada.
+Lámina das penas de avalar en 594*420mm e papel estucado de 150 gr/m2 en tirada limitada.
+O teu nome figurará na nosa web e terás todo o noso amor incondicional.

Impresión fine art (0/10)Apoiar con 200€Reproducción glicée en papel fine art de 320 gr/m2 da lámina das penas de avalar en 594*420mm. Tirada limitada a 10 uds.
+ O teu nome figurará na nosa web e terás todo o noso amor incondicional.

A gran pena de avalar+impresión fine-art
Apoiar con 350€


Gran pena de avalar
+Reproducción glicée en papel fine art de 320 gr/m2 da lámina das penas de avalar en 594*420mm. Tirada limitada a 10 uds. 
+ O teu nome figurará na nosa web e terás todo o noso amor incondicional.