CAPTAN DUENDES DISIMULANDO en el BOSQUE y EXPONEN XENODUENDES REALES [09/22] 

I Residencia Árboras Raras. Camille Orny 


[GAL]Coñecerán os trasgos, os verdadeiros trasgos reais do bosque, a representación improbable que os youtubers do misterio propoñen da súa comunidade? Infantilizados, estereotipados, naturalizados, visibles exclusivamente a través de dubidosos sensores, habitando casas incómodas que parecen manualidades pre-escolares : así é como os retratan streamers con moitos followers… ou quizá, máis ben… como nolos ocultan?

As ideas neocolonio-patriarcais que sosteñen o trend paranormal dos trasgos do bosque por unha banda e a accesibilidade e reproductibilidade do formato por outra banda, pídennos a berros a súa actualización e reinterpretación.

Estas narrativas en primeira persoa que aceleran a dixitalización e virtualización do bosque teñen un punto forte: a flexibilidade e singularidade da súa paradigma de representación da realidade (episteme). A xenerosa suspensión de credulidade que pide e induce o xénero permite a especulación cunha liberdade case total acerca duns habitantes miniaturas do bosque, mantendo simultaneamente a exposición e unha sólida ancoraxe na realidade e materialidade da gravación.


A partir do exame dos artefactos goblinescos, desvélase, a final de contas, tanto acerca dos seus “descubridores” como dos “descubertos”. Isto lémbranos a solidez e estreiteza do vínculo especular que entrelaza a fantasía e os seus creadores. CAPTAN DUENDES DISIMULANDO en el BOSQUE : EXPONEN XENODUENDES REALES é unha mise en abyme do fake e da ficcionalización, creadores e criaturas ambos disimulan e reflíctense o un ao outro, o un lanzando luz sobre o outro e vice versa.

[ESP]¿Conocerán los duendes, los verdaderos duendes reales del bosque, la representación improbable que los youtubers del misterio proponen de su comunidad? Infantilizados, estereotipados, naturalizados, visibles exclusivamente a través de dudosos sensores, habitando casas incómodas que parecen manualidades pre-escolares : así es cómo los retratan streamers con muchos followers… o quizá, más bien… ¿cómo nos los ocultan?

Las ideas neocolonio-patriarcales que sostienen el trend paranormal de los duendes del bosque por una parte y la accesibilidad y reproducibilidad del formato por otra parte, nos piden a gritos su actualización y reinterpretación.

Estas narrativas en primera persona que aceleran la digitalización y virtualización del bosque tienen un punto fuerte: la flexibilidad y singularidad de su paradigma de representación de la realidad (episteme). La generosa suspensión de credulidad que pide e induce el género permite la especulación con una libertad casi total acerca de unos habitantes miniaturas del bosque, manteniendo simultáneamente la exposición y un sólido anclaje en la realidad y materialidad de la grabación.

A partir del examen de los artefactos goblinescos, se desvela, a final de cuentas, tanto acerca de sus “descubridores” como de los “descubiertos”. Esto nos recuerda la solidez y estrechez del vínculo especular que entrelaza la fantasía y sus creadores. CAPTAN DUENDES DISIMULANDO en el BOSQUE : EXPONEN XENODUENDES REALES es una mise en abyme del fake y de la ficcionalización, creadores y criaturas ambos disimulan y se reflejan el uno al otro, el uno arrojando luz sobre el otro y viceversa.